About European Fishmeal

Members of European Fishmeal

Members  

Marine Ingredients Denmark (Denmark), 4 factories: www.maring.org
Pelagia A/S (United Kingdom), 4 factories: www.pelagia.com
Pelagia A/S (Ireland), 1 factory: www.pelagia.com
Icelandic Association of Fishmeal Manufacturers (Iceland), 11 factories: www.fif.is
Havsbrun P/F (Faroe Islands), 1 factory: www.havsbrun.fo
Sjømat Norge (Norway), 7 factories: www.sjomatnorge.no
Aucosa (Spain), 1 factory: www.aucosa.com
Eesti Kalatootjate Keskühistu (Estonia), 1 factory: e-mail – info@fishoil.ee

Associated members  

Norges Sildesalgslag (Norway), 0 factories: www.sildelaget.no
GEA (Denmark), 0 factories: www.gea.com
Haarslev Industries A/S (Denmark), 0 factories: www.haarslev.com
Alfa Laval (Denmark), 0 factories: www.alfalaval.com
PerkinElmer (Sweden), 0 factories: www.perkinelmer.com
JS Proputec A/S (Denmark), 0 factories: www.jsproputec.com
Hedinn (Iceland), 0 factories: www.hedinn.is
UNIT-PUMP A/S (Denmark), 0 factories: www.unit-pump.dk
MONTS s.r.o. (Czech Republic), 0 factories: www.monts.cz/cs/
3A Antioxidants (Spain), 0 factories: https://www.tres-a.net/ 

Map locations of members and associated members